Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Čtyři živly pro malé badatele (pobytový program)

Projekt podporuje v dětech přirozenou zvídavost, touhu bádat a zkoumat taje přírody, a to pomocí osobního zážitku a badatelských aktivit při nově vytvořeném pobytovém programu.

Rozpracovává myšlenku badatelsky orientované výuky pro MŠ a nižší ročníky 1. stupně ZŠ. Ukazuje pedagogům, že i menší děti jsou schopné aktivně přemýšlet o přírodních dějích, vyslovit předpoklad, navrhnout postup řešení, následně ho realizovat a vyhodnotit výsledek. Motivuje pedagogy k využívání nových badatelských postupů při výuce.

 

AKTIVITA 1: ŠKOLENÍ LEKTORŮ, ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KAPACIT ORGANIZACE

Badatelská výuka je směr nový nejen ve školách, ale i v ekocentrech. Tuto metodu chceme rozvíjet a aplikovat u svých programů EVVO. 

AKTIVITA 2: POBYTOVÝ PROGRAM ČTYŘI ŽIVLY

Aktivity pobytového programu dětem postupně představí hravou a poutavou formou téma čtyř živlů, které zahrnuje projevy a změny v přírodě ve všech ročních obdobích, fungování jednotlivých ekosystémů i základních fyzikálních zákonů a prolíná se vlastně celou oblastí přírodovědného vzdělávání, a to s použitím postupů badatelsky orientované výuky. Ta má několik fází, kdy učitel vystupuje jako průvodce dětí a nechává děti, aby sami poznávaly, vyslovovaly hypotézy a vyvozovaly své závěry. Připravíme pro děti řadu badatelsky orientovaných aktivit v přírodě, kde budou přímo ve venkovním prostředí zkoumat, jak se čtyři živly v přírodě projevují, v jaké vzájemné interakci vystupují, jak vytvářejí životní podmínky a jak ovlivňují vzájemně propojené děje v přírodě.

Program si můžete stáhnout zde.

AKTIVITA 3: PILOTNÍ OVĚŘENÍ A EVALUACE, ZAŘAZENÍ DO NABÍDKY

AKTIVITA 4: PŘÍPRAVA AKREDITACE SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Všechny v projektu získané zkušenosti, teoretický základ i praktické poznatky chceme předávat dále pedagogům a ukazovat jim nové strategie výuky a nové možnosti aktivit. 
Proto jsme připravili seminář, který je  seznámí s prvky badatelské výuky a tím, jak učit venku. Prakticky si vyzkouší tuto výukovou metodu, aby ji mohli použít a realizovat při své práci s dětmi.
Ukazujeme pedagogům, že jde použít badatelská výuka i u menších dětí, že podstatné je nechat děti objevovat svět a i malé děti si mohou klást otázky a zkoumat, proč věci fungují, jak fungují.

Scénář semináře jsme připravili k akreditaci a k dalším využití (realizaci) v rámci udržitelnosti projektu.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Tweet