Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Magická síť lesů a zahrad

Projekt rozšiřuje environmentální výchovu směrem k handicapovaným dětem a mládeži, zprostředkovává jim kontakt s přírodou Bílých Karpat a interpretuje místní přírodní a kulturní dědictví.

V rámci tohoto projektu vznikl pobytový program, ve kterém je hravou formou seznamujeme s nutností podpory biodiverzity  zaměřené na houby lesů a zahrad. Prohlubujeme jejich vztah k přírodě a motivujeme je k její ochraně. Témata biodiverzity jsou zásadní celospolečenská témata a je nutné o nich vzdělávat mladou generaci.

HLAVNÍ CÍL projektu:

Propojovat EVVO se sociální oblastí a rozšířit environmentální výchovu směrem k handicapovaným dětem a mládeži.
Zprostředkovat jim kontakt s přírodou Bílých Karpat a interpretovat místní přírodní dědictví. Formou badatelsky orientované výuky zaměřené na houby je seznámit s ekosystémem lesa a zahrady, vzbudit u nich vztah k přírodě a následně k její ochraně.

Dílčí cíle:

1) zvýšit odbornou kapacitu lektorů žadatele, ekocenter a sociálních pracovníků v oblasti EVVO pro handicapované.
2) prostřednictvím pobytového programu poskytnout handicapovaným kontakt s přírodou a poznání přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat, se zaměřením na les a houby. 
3) inspirovat a dát návod dalším organizacím, jak mohou interpretovat přírodní dědictví handicapovaným dětem a mládeži a vytvářet aktivity v rámci EVVO u této cílové skupiny. 
4) rozvíjet environmentální výchovu pro handicapované, sdílet výsledky a motivovat a povzbuzovat další (nejen) ekocentra k práci s handicapovanými.

AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita 1: SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ EVVO A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

V rámci této aktivity prohloubíme spolupráci s vybranými pacientskými organizacemi (SMÁci z.s., SONS ČR, ČAVO) a dalšími ekologickými středisky.

Aktivita 2: POBYTOVÝ PROGRAM

Vzhledem ke specifikům cílové skupiny je potřeba pobytový program i jednotlivé aktivity a pomůcky detailně promyslet a připravit ve spolupráci se zástupci z pacientských organizací a pracovníky, kteří možnosti a potřeby cílové skupiny dobře znají. 

Vznikne scénář pobytového programu pro děti a mládež se SMA.

V rámci vícedenního programu bude připravena “celopobytová hra”, která děti provede daným tématem. Dozví se o přírodních zákonitostech a souvislosti vlivu člověka na ekosystém lesa a zahrady, prostřednictvím metody chytrých otázek a interaktivních her budou motivovány k přemýšlení vztazích a vazbách a o způsobu ochrany přírody v jejich okolí.

Tisková zpráva o projektu

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 

 Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.Tweet