Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Vzhůru do mokřadu

Projekt představuje mokřady jako unikátní ekosystém. Cílí na žáky 1. stupně ZŠ a poutá jejich pozornost k mokřadu v lokalitě jim blízké. Promyšlené, na sebe navazující výukové programy budou rozvíjet jejich poznatky o vzácných biotopech, badatelské dovednosti, práci v týmu, samostatnost, kreativitu a kritické myšlení. Dojde k posílení vztahu žáků k lokalitě v jejich obci a pocit zodpovědnosti za ní.
Projekt motivuje veřejnost se mokřady zabývat. Žáci prezentací badatelské činnosti, monitoringu a návrhů na úpravu mokřadu budou motivovat své blízké, aby se o mokřady zajímali a pečovali o ně.

 

HLAVNÍ CÍL:

Vyzdvihnout unikátní krajinné prvky, mokřady, a prostřednictvím vzdělávání i osvěty motivovat veřejnost k péči o ně. Vzdělávat žáky o mokřadech  (místně zakotvené učení), brát je do terénu a prostřednictvím nich dál šířit osvětu i směrem k rodičům a veřejnosti.

DÍLČÍ CÍLE:

AKTIVITA 1: 
Zvýšit kvalitu a profesionalitu žadatele zvyšováním odborných kompetencí lektorů (školení).

AKTIVITA 2:
Prohloubit zájem žáků o ochranu mokřadních biotopů, jejich zkoumání a monitoring, rozvíjet tvořivé myšlení dětí a upevňovat vztah mezi dětmi a pedagogem, který v rámci badatelsky orientovaného učení vystupuje jako průvodce.
Ověřit stanovené cíle při pilotním programu.
Rozšířit nabídku EVVO programů o zajímavé, inovativní a inspirativní téma mokřadů. Prezentovat získané zkušenosti a o výstupech projektu informovat veřejnost a školy.

AKTIVITA 3:
Osvětou a praktickým příkladem motivovat veřejnost k péči o mokřadní biotopy.

 VÝSTUPY

Metodika terénního výukového programu pro učitele.

Přílohy k metodice(zip)

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Tweet