Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Doupné stromy

Cílem projektu je vytvořit celoroční terénní program pro školy, který využije fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity.


Tento projekt:
- Umožní žákům přímý kontakt s přírodou. Vlastním prožitkem, hrou a tvorbou bude program rozvíjet emocionální
a volně aktivní složku osobnosti žáků a přispívat tím k jejich hlubšímu vztahu k přírodě.
- Zprostředkuje jim vědomosti o lese jako celku, i jednotlivých složkách (na příkladech krajiny Bílých Karpat). Bude
vzdělávat na konkrétních příkladech v terénu v okolí jejich školy a v přirozených ekosystémech.
- Vzbudí zájem o podporu biodiverzity a ochrany lesů a ochotu uskutečnit praktické kroky k této ochraně.
- Na konkrétních příkladech představí trvale udržitelné hospodaření v lese jako model odpovědného využívání
zdrojů, umožní poznat funkce lesa ve vzájemných souvislostech, přiblíží cílovým skupinám práci lesníků a
zprostředkuje spolupráci mezi nimi.
- Nabídne škole možnost následných činností a pokračování v dalších letech.
- Bude poté volně k dispozici školám ZL kraje k využití jako celek anebo jeho dílčí aktivity a úkoly.

 

Metodika ke stažení

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.Tweet