Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Voda v krajině

Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci, studenti, pedagogové i veřejnost chápali problematiku nedostatku vody v krajině jako důležité společenské téma, věděli, co je příčinou problému, jaké jsou důsledky a jak v krajině s vodou hospodařit.


Na úvod projektu jsme zahájili dialog, meziresortní výměnu názorů a spolupráci mezi experty, pracovníky EVVO a pedagogy. Výsledkem byla výměna zkušeností a příprava pracovníků EVVO na vzdělávání žáků a studentů v této oblasti.
Společně s týmem expertů jsme připravili metodiku, která umožní pedagogům a pracovníkům EVVO předávat žákům a studentům kompletní informace a souvislosti o nedostatku vody v krajině, příčinách, následcích a opatřeních.

V rámci projektu vznikl i 3-denní vzdělávací pobyt, který jsme pilotně ověřili. Při pobytu využíváme bádání, simulační hru, pokusy, přímý kontakt s krajinou a jiné metody k tomu, abychom motivovali žáky, aby se začali zajímat o téma. Ukazujeme jim důležitost problému a pomáháme jim uvědomit si souvislosti. Osvojí si základní pojmy a procesy, budou postupně odkrývat jednotlivé problémy a zjišťovat příčinu daného stavu, vyzkouší si mnoho pokusů, vyvodí závěry a samostatně navrhnou praktická řešení. 

Metodika pro pedagogy zahrnuje aktivity, při kterých žáci zkoumají ohroženost svého místa (povodně, eroze, sucho), rychlost odtoku, vsakování vody v závislosti na obsahu organického materiálu, hledají vodní prvky v krajině, pracují s mapami, portály, s cílem pochopit krajinu a fungování vodních procesů. K aktivitám je vydán i úvodní text, který shrnuje příčiny úbytku vody v krajině, především z hlediska historického vývoje hospodaření v krajině. Aktivity jsou různorodé, od těch, které jsou vhodné k zařazení do výuky na 15 minut až po celodenní terénní aktivity. Tematicky se týkají například vodního cyklu, vodního režimu v krajině v souvislosti s hospodařením, problému eroze, meliorací, zástavby půdy, problematiky sucha. Obsahují náměty početní, badatelské, simulační hru, práci s mapou nebo i pokusy. 

Metodika je volně dostupná - zájemci prosím kontaktujte TBK na e-mailu: tbk@tradicebk.cz

Bližší podrobnosti můžete najít i v tiskové zprávě.

...............................

Projekt byl podpořen Ministerstvem životího prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Tweet